Podmienky používania

Vitajte v Bezplatné online kasínové automaty! Tieto Podmienky používania popisujú pravidlá a predpisy pre používanie našej webovej stránky. Vstupom na našu webovú stránku súhlasíte s tým, že budete viazaní týmito Podmienkami používania. Ak nesúhlasíte s týmito podmienkami, nepoužívajte našu webovú stránku.

Podmienky používania

Spôsobilosť

Ak chcete používať bezplatné online kasínové automaty, musíte mať aspoň 18 rokov alebo zákonnú plnoletosť vo vašej jurisdikcii, podľa toho, ktorá hodnota je vyššia. Používaním bezplatných online kasínových automatov potvrdzujete, že máte právnu spôsobilosť na uzavretie týchto Podmienok používania a na dodržiavanie všetkých podmienok v nich uvedených.

Duševné vlastníctvo

Všetok obsah, vrátane, ale nie výlučne, textu, grafiky, log, obrázkov a softvéru na Free Online Casino Slots je vlastníctvom Free Online Casino Slots alebo jej poskytovateľov licencií a je chránený autorskými zákonmi. Bez výslovného písomného súhlasu Free Online Casino Slots nesmiete upravovať, kopírovať, reprodukovať, znovu publikovať, odovzdávať, posielať, prenášať alebo distribuovať akýkoľvek obsah, či už ako celok alebo jeho časť.

obmedzenia

Súhlasíte s tým, že budete bezplatné online kasínové automaty používať iba na zákonné účely av súlade so všetkými platnými zákonmi, pravidlami a nariadeniami. Bezplatné online kasínové automaty nesmiete používať žiadnym spôsobom, ktorý by mohol poškodiť, deaktivovať, preťažiť alebo narušiť akýkoľvek server alebo sieť (siete) pripojenú k akémukoľvek serveru alebo narušiť používanie a užívanie bezplatných online kasínových automatov akoukoľvek inou stranou. Nesmiete sa pokúšať získať neoprávnený prístup k akejkoľvek časti automatov Free Online Casino, ani k iným účtom, počítačovým systémom alebo sieťam pripojeným k akémukoľvek serveru prostredníctvom hackingu, získavania hesiel alebo akýmikoľvek inými prostriedkami.

Zrieknutie sa záruk

Bezplatné online kasínové automaty neposkytuje žiadne vyhlásenia ani záruky akéhokoľvek druhu, výslovné ani implicitné, pokiaľ ide o prevádzku bezplatných online kasínových automatov alebo informácie, obsah, materiály alebo produkty zahrnuté v bezplatných online kasínových automatoch. Výslovne súhlasíte s tým, že používanie bezplatných online kasínových automatov je na vaše vlastné riziko. Bezplatné online kasínové automaty nezaručujú, že bezplatné online kasínové automaty budú neprerušované alebo bezchybné, ani neposkytuje žiadnu záruku, pokiaľ ide o výsledky, ktoré možno dosiahnuť používaním bezplatných online kasínových automatov.

Obmedzenie zodpovednosti

Bezplatné online kasínové automaty v žiadnom prípade nenesú zodpovednosť voči žiadnej strane za žiadne priame, nepriame, náhodné, špeciálne alebo následné škody, ktoré vzniknú alebo v súvislosti s používaním alebo nemožnosťou používať bezplatné online kasínové automaty alebo akýkoľvek obsah v online kasíne zadarmo. Automaty, a to aj v prípade, ak boli Automaty Free Online Casino upozornené na možnosť takýchto škôd.

Odškodnenie

Súhlasíte s tým, že odškodníte, budete brániť a chrániť bezplatné online kasínové automaty, ich pridružené spoločnosti a ich príslušných úradníkov, riaditeľov, zamestnancov, agentov, poskytovateľov licencií a dodávateľov voči všetkým nárokom, stratám, výdavkom, škodám a nákladom, vrátane primeraných poplatky za právne zastúpenie, vyplývajúce z alebo v súvislosti s vaším používaním bezplatných online kasínových automatov.

Rozhodné právo a jurisdikcia

Tieto Podmienky používania sa budú riadiť a vykladať v súlade so zákonmi NU bez toho, aby sa uplatňovali akékoľvek princípy konfliktu zákonov. Akékoľvek právne kroky alebo konanie vyplývajúce z alebo súvisiace s týmito Podmienkami používania alebo s bezplatnými online kasínovými automatmi budú podané výlučne na súde príslušnej jurisdikcie v NU.

Zmeny týchto podmienok používania

Free Online Casino Slots si vyhradzuje právo vykonať zmeny v týchto podmienkach kedykoľvek bez upozornenia. Je vašou zodpovednosťou pravidelne kontrolovať tieto podmienky kvôli prípadným aktualizáciám alebo zmenám.

Kontaktné informácie

Ak máte akékoľvek otázky alebo obavy týkajúce sa týchto Podmienok používania, kontaktujte nás na adrese [email protected].